MODUŁ 1

Tytuł warsztatu: Pasja i kreatywność jako zasoby rozwojowe człowieka

Opis warsztatu:
Celem zajęć jest wzmocnienie poczucia własnej wartości seniorów, ich pewności siebie oraz budowanie „pozytywnego wizerunku siebie”, rozwijanie otwartości seniorów na nowe wyzwania, doświadczenia i idee; ich wyobraźni twórczej; ciekawości poznawczej oraz motywacji do innowacyjnego działania. W trakcie zajęć seniorzy poprzez realizację zadań indywidualnych i zespołowych poznają znaczenie kreatywności i pasji w życiu człowieka oraz korzyści twórczego myślenia. Poznają strategie, techniki, ćwiczenia rozwijające kreatywność. Rozpoznają czynniki blokujące kreatywność oraz możliwości ich niwelowania. Seniorzy będą realizowali zadania twórcze umożliwiające otwarcie się na „nowość”, „inność”, „oryginalność”, dzięki czemu będą pracowali nad pokonywaniem schematyzmu, konformizmu i sztywności myślenia.

Krótki biogram osoby prowadzącej zajęcia
Beata Kunat: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest licencjonowanym trenerem kreatywności (licencja trenerska: Superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, 2017). Autorka publikacji naukowych z obszaru pedagogiki twórczości i pedagogiki zdolności m.in. „Spełnieni, ale niedoceniani”. Rozwój zawodowy nauczycieli plastyki (2016). Współautorka książek Sukcesy uczniów zdolnych. Fakty-narracje-interpretacje (2014); Zdolny ale jak? (Auto)diagnoza zdolności i uzdolnień uczniów (2015); Debiutant czy ekspert? Identyfikacja i samoocena uzdolnień ucznia (2018). Współredaktorka z J. Uszyńską-Jarmoc monografii Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka (2015). Redaktorka międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories-Research-Applications” poświęconego problematyce twórczości i kreatywności człowieka. Jest autorem programów rozwijania twórczego potencjału człowieka. Prowadziła wiele warsztatów artystyczno-edukacyjnych oraz treningów twórczości dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (m.in. w ramach grantu Białostockie Talenty XXI wieku, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF, 2017). Od 2013 roku współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem (prowadziła zajęcia dydaktyczne z seniorami dotyczące m.in.: pasji, kreatywności jako zasobów rozwojowych człowieka).