Wnioskodawcą projektu jest Uniwersytet w Białymstoku - największa i najprężniej rozwijająca się uczelnia publiczna w północno-wschodniej Polsce. Obecnie kształci blisko 11 tysięcy studentów na ponad 30 kierunkach.

Uniwersytet w Białymstoku ma wiele osiągnięć naukowych, m.in. udział w 5., 6. i 7. Programie Ramowym, Horyzoncie2020, programach Comenius i Aspera oraz w programie DAPHNE III. Dzięki uczestnictwu w nich realizował projekty badawcze i dydaktyczne z zakresu fizyki, chemii, pedagogiki, informatyki i matematyki, ekonomii, historii, socjologii oraz filologii. Uczelnia prowadzi też badania w ramach Programu Działań Zintegrowanych POLONIUM. Dwóch studentów UwB zdobyło tzw. „Diamentowy Grant” przyznawany przez MNiSW wyróżniającym się młodym badaczom. Ponadto na Uniwersytecie realizowany jest też program „Mobilność Plus”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, program TEAM.

Uniwersytet w Białymstoku w ciągu ostatnich zrealizował także projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-2015 uczelnia realizowała projekt "Czas na staż" m.in. na Wydziałach Biologiczno-Chemicznym, Ekonomii i Zarzadzania w ramach POKL, Priorytet IV. Umożliwił on zorganizowanie stażu dla 296 studentów oraz wzmocnienie potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie współpracy z pracodawcami w zakresie kształcenia praktycznych i adekwatnych do potrzeb nowoczesnej gospodarki kompetencji studentów. W 2012-2015 zrealizowano projekt "Kadry dla Zielonej gospodarki" współfinansowany z POKL, Priorytet 4.1.2, którego celem było wykształcenie 135 absolwentów kierunków przyrodniczych: Chemia, Fizyka i Ochrona Środowiska o kwalifikacjach dostosowanych do potrzeb nowoczesnej gospodarki i ze zwiększoną zdolnością do zatrudnienia przez przyjęcie na kierunki zamawiane 180 studentów.

Uniwersytet w Białymstoku zainicjował stworzenie międzynarodowego konsorcjum uczelni z Polski. Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji pod nazwą Sieć Uniwersytetów Pogranicza. Współpraca obejmuje m.in. wspólne aplikowanie o międzynarodowe granty i realizację projektów naukowych, wymianę usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie z infrastruktury i aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć.

Uniwersytet prowadzi wiele projektów, których celem jest wspieranie regionu. Realizuje to głównie przez eksperckie opracowania, prowadzenie badań na rzecz rozwoju gospodarki, współpracę w przedsiębiorcami. Od 2014 r. działa Centrum Eksperckie UwB, którego zadaniem jest komercjalizowanie wiedzy, w tym wyników badań naukowych, prowadzonych na uniwersytecie. Spółka oferuje sporządzanie ekspertyz, opinii i tłumaczeń oraz wszelkiego rodzaju szkoleń jak też wykonywanie zleceń, zgłaszanych przez podmioty reprezentujące przedsiębiorców i instytucje administracji publicznej, wykraczające poza katalog uczelni.

Realizatorem projektu jest Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Historia Wydziału Pedagogiki i Psychologii sięga czasów, gdy praca naukowa i dydaktyczna pedagogów i psychologów była prowadzona w ramach Wydziału Humanistycznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Samodzielność Wydział Pedagogiki i Psychologii uzyskał w 1977 roku. Od 1997 roku istnieje w strukturze Uniwersytetu w Białymstoku.

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w roku akademickim 2018/2019 zatrudnionych jest 145 osób, w tym 104 pracowników naukowo-dydaktycznych. W roku akademickim 2018/2019 na Wydziale studiuje 1590 studentów. Dorobek Wydziału i jego ranga zostały potwierdzone przyznaniem prawa do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki, a w roku 2019 – do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Wydział Pedagogiki i Psychologii ma bogate doświadczenie w realizacji projektów naukowych, edukacyjnych czy stażowych. Pracownicy Wydziału z powodzeniem aplikowali i wciąż aplikują o projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (np. Rola społeczna matki w rodzinie wiejskiej w Drugiej Rzeczypospolitej; Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich; Dobór i realizacja treści kształcenia w środowisku zróżnicowanym kulturowo; Przemoc wobec ludzi starych w Polsce. Na przykładzie badań środowiskowych na Podlasiu; Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej kulturowości regionu i procesów migracyjnych) czy Narodowe Centrum Nauki (Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej; Funkcja społeczna szkół salezjańskich w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej; Proces (re)adaptacji społecznej polskich migrantów w Londynie w obliczu Brexitu - zmiana i redefinicja statusu społecznego z perspektywy wewnątrzgrupowej). Na wydziale realizowane też były międzynarodowe projekty badawcze w ramach programów DAPHNE III (Intimate Partner Violence against Elderly Women, Mind the GAP; SNaP – Special Needs and Protection Orders)oraz LLP GRUNDTVIG (IANUS – European Guidelines for Later Learning in Intergenerational , Intercultural and ICT based Settings).

Podążając za maksymą Usus est optimus magister – praktyka jest najlepszym nauczycielem, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii realizowane były także projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”; czy też projekty dla studentów studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych czy dla nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego (w ramach SPO RZL Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy).