pdfformularz zgłoszeniowydocformularz zgłoszeniowy

pdfregulamin

pdfklauzula informacyjna  |  docklauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji
do projektu „AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udziału w rekrutacji do projektu „AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU”- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (podmioty uczestniczące w realizacji projektu/procesie rekrutacji);
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatku dotyczące zakończonego projektu;
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia – z zastrzeżeniem pkt. 7;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy dot. realizacji wsparcia w ramach projektu o którym mowa w pkt. 2.